Regulamin M500 – edycja 2024

REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO MAŁOPOLSKA 500-KA

 

ORGANIZATOR

KS AQUILA Peleton Wadowice

 

Województwo Małopolskie jest partnerem głównym wydarzenia.

Impreza organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego

 

 

ORGANIZATOR

KS AQUILA Peleton Wadowice

 

Województwo Małopolskie jest partnerem głównym wydarzenia.

Impreza organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego

 

 

1. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Artur Byrski

Sędzia Główny – Bogusław Porzuczek

Kierownik Biura Zawodów – Katarzyna Batek-Byrska

 

2. TERMIN

  • 20-21 Lipiec 2024 godz. 7:00

 

3. BAZA ULTRAMARATONU

Wadowice, Jaroszowice.

 

4. CEL ULTRAMARATONU

– Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

– Sprawdzenie wytrzymałości zawodników w długodystansowej jeździe na rowerze

– Promocja miejscowości oraz terenów Małopolski przez które przebiega trasa przejazdu

– Marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

 

5. TRASA

Trasa wyścigu poprowadzona jest utwardzonymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz drogami dla rowerów na terenie województwa małopolskiego. Trasa poprowadzona jest w formie pętli ze startem i metą w tym samym miejscu oraz zlokalizowanymi na niej punktami kontrolnymi. Szczegółowy przebieg trasy oraz ślad do pobrania w zakładce TRASA.

Długość trasy M500 wynosi 500 km z sumą przewyższeń 6300 m.

Długość trasy M500 mini wynosi 155 km z sumą przewyższeń 1700 m.

 

Trasa M 500:

Start – Wadowice (0 km)

PK1 – Ludźmierz, parking przed OSP ok.80km

PK2 – Łącko, parking przed kościołem ok.198km

PK3 – Ciężkowice, bar Grunwald ok.270km

PK4 – Limanowa, Orlen ul. Tarnowska 34, ok.335km

PK5 – Gdów, parking przed OSP ok.420km

Meta – Gorzeń Dolny

 

Trasa M 500 mini:

Start – Wadowice (0 km)

PK1 – Ludźmierz, parking przed OSP ok.80km

Meta – Gorzeń Dolny

 

6. UCZESTNICTWO

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce ZAPISY. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę rejestracyjną (do 7 dni od daty wypełnienia formularza). Najpóźniej do 20.06.2023 należy uiścić opłatę startową (zgodnie z p.8 – opłaty). Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność, oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach sportowych (Zał.1), złożenie pisemnego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i możliwości wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych imprezy (Zał.2) oraz uregulowanie opłaty rejestracyjnej i opłaty startowej. Brak terminowo uregulowanych opłat skutkuje  przesunięciem zawodnika na listę startową rezerwową, a następnie usunięciem z listy startowej rezerwowej. Lista startowa zostaje zamknięta po osiągnięciu limitu w pełni opłaconych zgłoszeń.

M 500 (500 km) – limit zawodników: 50 osób.

M 500 mini (150 km) – limit zawodników: 50 osób.

 

7. KATEGORIE STARTOWE

Open – zawodnik może poruszać się w grupie z innymi zawodnikami biorącymi udział w wyścigu. Kategoria bez podziału na płeć zawodników.

Solo – zawodnik porusza się indywidualnie utrzymując odstęp 100 m od pozostałych zawodników w trakcie jazdy. Kategoria bez podziału na płeć zawodników.

Kobiety – kategoria biorąca pod uwagę płeć zawodników startujących w kategorii Open, Solo.

Mężczyźni – kategoria biorąca pod uwagę płeć zawodników startujących w kategorii Open, Solo.

 

8. OPŁATY

M 500:

Opłata rejestracyjna

70 zł (Uiszczana do 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego)

Opłata startowa:

330 zł (Uiszczana do 16.05.2024)

380 zł (Uiszczana od 17.05.2024 do 20.06.2024)

 

M 500 mini:

Opłata rejestracyjna:

50 zł (Uiszczana do 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego)

Opłata startowa:

100 zł (Uiszczana do 16.05.2024)

150 zł (Uiszczana od 17.05.2024 do 20.06.2024)

 

Opłata rejestracyjna jest opłatą bezwzględnie bezzwrotną, bez możliwości przeniesienia jej na inną osobę biorącą udział w zawodach. Nie jest częścią opłaty startowej.

Opłata startowa może być zwrócona osobie wpłacającej na jej pisemny wniosek wraz z deklaracją rezygnacji z uczestnictwa w zawodach (wniosek złożony drogą elektroniczną do 20.06.2024). Opłata startowa może zostać przeniesiona na inną osobę startującą w zawodach na pisemny wniosek osoby wpłacającej po złożeniu przez nią deklaracji rezygnacji z udziału w zawodach i wskazaniu osoby na którą opłata startowa zostaje przeniesiona (wniosek złożony do 30.06.2024).

Osoba na którą dokonano przeniesienia opłaty startowej od innego zawodnika rezygnującego z udziału w zawodach zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Artur Byrski, ul. Złota 34, Rudze

Nr konta 32 2030 0045 1130 0000 1611 5370

Tytuł wpłaty:       M500 / M500mini – Imię Nazwisko zawodnika

 

9. WYPOSAŻENIE

Obowiązkowe: Kask sztywny. Oświetlenie przednie / tylne. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Telefon komórkowy (nr podany przy rejestracji).

Zalecane: Kamizelka odblaskowa. Folia NRC.

 

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

– Pakiet startowy (numer startowy, worek na przepak, upominki od sponsorów).

– Wsparcie żywieniowe na wyznaczonych punktach kontrolnych znajdujących się na trasie.

– Gorący posiłek na Dużym Punkcie Kontrolnym (DPK), oraz na mecie zawodów.

– Możliwość nadania przepaku na Duży Punkt Kontrolny (DPK), oraz odbiór na mecie rzeczy pozostawionych w przepaku na Dużym Punkcie Kontrolnym (DPK). Elektroniczny ślad trasy w formacie gpx do urządzeń nawigacyjnych dostępny na stronie internetowej.

– Nadajnik GPS na czas trwania zawodów.

– Transmisja rywalizacji on-line na stronie internetowej (śledzenie nadajników GPS).

– Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika zawodów, który przejechał cały dystans.

– Pamiątkowe puchary za miejsca 1-3 w kategoriach: Kobiety, Mężczyźni.

 

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawodnicy startują w zawodach na rowerach sprawnych technicznie, napędzanych siłą własnych mięśni, bez wspomagania elektrycznego, z numerem startowym przytwierdzonym do roweru w widocznym miejscu, posiadając wyposażenie obowiązkowe oraz nadajnik GPS dostarczony przez organizatora.

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje przed startem nadajnik GPS do monitorowania jego przejazdu, który zobowiązany jest zwrócić po przyjeździe na metę.

Sposób zainstalowania nadajnika GPS jest uzgadniany z każdym zawodnikiem indywidualnie przed startem.

W trakcie instalowania nadajnika GPS sprawdzany jest stan techniczny roweru oraz wyposażenie obowiązkowe zawodników.

Istnieje bezwzględny zakaz ingerencji w nadajniki GPS przez zawodników i osoby trzecie.

Rozpoczęcie rywalizacji sportowej odbywa się według harmonogramu zawodów.

Zawodnicy startują o ściśle określonej godzinie podanej na liście startowej dostępnej na stronie internetowej organizatora.

Istnieje bezwzględny zakaz rozpoczęcia rywalizacji sportowej na trasie wcześniej, niż czas określony na liście startowej podanej przez organizatora.

W przypadku spóźnienia się zawodnika na start zostanie on dopuszczony do rywalizacji sportowej przez organizatora niezwłocznie, nie kolidując jednocześnie ze startem innych zawodników.

W przypadku spóźnienia się zawodnika na start jego czas naliczany jest od momentu jego planowanego startu według listy startowej, a nie faktycznego przejechania linii startu.

Kolejność startu według kategorii startowych:  M500 Open, M500 Solo, M500mini Open, M500mini Solo.

Kolejność startu zawodników w poszczególnych kategoriach startowych określa organizator.

Organizator może uczynić odstępstwo od zasady kolejności startu zawodników w poszczególnych grupach startowych.

Liczebność grupy startowej w kategorii Open wynosi 6 osób.

Odstęp czasowy między grupami startowymi w kategorii Open wynosi 5 minut.

W kategorii Open po przejechaniu linii startu zawodnicy nie są ściśle przypisani do określonych grup startowych.

W kategorii Solo zawodnicy startują indywidualnie w 1-minutowych odstępach czasowych.

Limit czasowy na przejechanie trasy M500 (500 km) wynosi 35 godzin (licząc od planowanego startu zawodnika według listy startowej).

Limit czasowy na przejechanie trasy M500mini (150 km) wynosi 11 godzin (licząc od planowanego startu zawodnika według listy startowej).

Zawody odbywają się w otwartym ruchu drogowym – wszystkich uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Prawa o ruch drogowym.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji sportowej czuwa  komandor, sędzia główny, sędziowie pomocniczy, kierownik biura zawodów oraz obsługa punktów kontrolnych.

Zawodnicy poruszają się po wyznaczonej przez organizatora trasie.

Zawodnicy nie mogą korzystać w trakcie trwania wyścigu ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

Zawodnicy mogą korzystać z istniejącej infrastruktury sklepów, lokali gastronomicznych, stacji benzynowych, serwisów, hoteli, itp. w celu nabycia produktów spożywczych, naprawy roweru, skorzystania z noclegu, itp.

W przypadku opuszczenia trasy wyznaczonej przez organizatora należy na nią powrócić w miejscu jej opuszczenia.

W przypadku opuszczenia trasy wyznaczonej przez organizatora na czas dłuższy niż 30 minut należy powiadomić o tym organizatora podając powód i przewidywany czas powrotu na trasę.

W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca zawodnik może powrócić na trasę wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego o czym zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organizatora.

Każdy zawodnik ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności na wszystkich punktach kontrolnych zorganizowanych na trasie poprzez przekazanie informacji o swojej obecności obsłudze Punktu Kontrolnego.

Ilość punktów kontrolnych, czas ich otwarcia oraz świadczenia dla zawodników na poszczególnych punktach kontrolnych ustala organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku złamania zasad zawartych w regulaminie zawodnik podlega karze – wykaz kar zał. 3.

Kary nakładane na zawodnika mogą być sumowane.

Zawodnik ma prawo odwołania się od decyzji przyznania mu kary bezpośrednio po przyjeździe na metę informując o tym sędziego głównego, kierownika biura zawodów lub komandora maratonu.

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

W przypadku wprowadzenia zaostrzeń przeciwepidemicznych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom oraz obsłudze organizator może wprowadzić następujące zmiany w organizacji imprezy sportowej:

-zmniejszenie grup startowych w kategorii startowej Open wraz z zakazem poruszania się na trasie w grupach większych, niż grupy startowe;

-zwiększenie odstępów czasowych w trakcie startu zawodników we wszystkich kategoriach startowych;

-przesunięcie zawodników z kategorii startowych Open do kategorii startowej Solo wraz ze zwiększeniem odstępów czasowych w trakcie startu zawodników;

-przeprowadzenie zawodów sportowych w innym terminie;

-przeprowadzenie zawodów sportowych w formie indywidualnego treningu długodystansowego z zapisem śladu przejazdu na własnym, dowolnym odbiorniku gps z przesłaniem śladu do organizatora (termin ustala organizator)

-odwołanie zawodów.

Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez zawodników w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych w formule imprezy sportowej po dniu 20.06.2023.

Wszelkie zmiany i informacje publikowane są w formie „Komunikatu Technicznego” na stronie internetowej peletonwadowice.pl oraz na profilu fb Małopolska 500-ka.

Każdy uczestnik zawodów ma prawo do przeglądania, poprawiania, zmieniania lub usunięcia swoich danych osobowych kierując swoje żądanie do organizatora imprezy sportowej z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane (zwłaszcza wizerunkowe) zostały udostępnione już mediom.

Organizator imprezy sportowej nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników imprezy oraz osoby postronne bez zgody właścicieli wizerunku.

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązują oddzielne regulaminy obiektów, w których przebywają w trakcie trwania zawodów (regulamin p.poż., regulamin korzystania z obiektu, itp.).

Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy potwierdza, że zaznajomił się w pełni z Regulaminem Zawodów wraz z załącznikami, rozumie jego treść i  akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIE O STARCIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ LEKARSKICH

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam że mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w ultramaratonie kolarskim Małopolska 500-ka odbywającym się w dniach 20-21.07.2024, oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w nim. Startuję na własną odpowiedzialność i jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w Małopolskiej 500-ce. W pełni odpowiadam za szkody wyrządzone przeze mnie w trakcie trwania Małopolskiej 500-ki. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora Małopolskiej 500-ki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód na moim mieniu i zdrowiu w trakcie trwania Małopolskiej 500-ki.

……………………………………………………………………………………….

(data i podpis)

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. 2

RODO

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  zwanym  w skrócie RODO.

Ja, niżej podpisany/a, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ultramaratonu kolarskiego Małopolska 500-ka. Zezwalam na pełne i bezpłatne wykorzystanie przez organizatora oraz sponsorów imprezy sportowej, a także media relacjonujące przebieg zawodów mojego wizerunku na materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Małopolskiej 500-ki.

 

 

……………………………………………………………………………………….

(data i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. 3

WYKAZ KAR

Jazda zawodnika kategorii Solo w odstępie mniejszym niż 100 m od innego zawodnika – przesunięcie zawodnika do kategorii Open (nie dotyczy: momentu wyprzedzania się zawodników; przebywania w Punkcie Kontrolnym i po wyjeździe z Punktu Kontrolnego na odcinku 3 km; w trakcie postoju na trasie; przejazdów przez obszar zabudowany w mieście; okolic skrzyżowań z drogą z pierwszeństwem przejazdu w terenie niezabudowanym; okolic sygnalizacji świetlnej; zamkniętego przejazdu kolejowego).

Opuszczenie trasy zawodów bez poinformowania o tym organizatora na czas dłuższy niż 30 minut – upomnienie.

Jazda bez kasku, jada w rozpiętym kasku – upomnienie.

Jazda z wyłączonym lub niesprawnym oświetleniem w warunkach ograniczonej widoczności – upomnienie i zatrzymanie zawodnika do momentu usunięcia awarii lub ustąpienia warunków ograniczonej widoczności.

Opuszczenie trasy zawodów i powrót na nią w miejscu innym, niż miejsce jej opuszczenia – 10 minut kary czasowej za każdy rozpoczęty kilometr pominiętej trasy.

Zaśmiecanie trasy zawodów – 15 minut kary czasowej.

Jazda w grupie większej, niż dopuszczalna – 15 minut kary czasowej dla każdego zawodnika w grupie.

Jazda zawodnika kategorii Open w odstępie mniejszym niż 100 m od zawodnika kategorii Solo – 30 minut kary czasowej (nie dotyczy: momentu wyprzedzania się zawodników; przebywania w Punkcie Kontrolnym i po wyjeździe z Punktu Kontrolnego na odcinku 3 km; w trakcie postoju na trasie; przejazdów przez obszar zabudowany w mieście; okolic skrzyżowań z drogą z pierwszeństwem przejazdu w terenie niezabudowanym; okolic sygnalizacji świetlnej; zamkniętego przejazdu kolejowego).

Korzystanie przez zawodnika ze zorganizowanej pomocy osób trzecich – 1 godzina kary czasowej.

Jazda zawodnika za innymi rowerzystami nie będącymi uczestnikami wyścigu – 1 godzina kary czasowej.

Utrudnianie poruszania się po drodze innym uczestnikom ruchu drogowego – 1 godzina kary czasowej

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 1 godzina kary czasowej.

Brak potwierdzenia przejazdu przez punkt kontrolny – dyskwalifikacja.

Przejazd przez zamknięty przejazd kolejowy – dyskwalifikacja.

Niesportowe zachowanie – dyskwalifikacja.

Spożywanie alkoholu/środków odurzających w trakcie trwania zawodów – dyskwalifikacja.

Notorycznie powtarzające się łamanie zasad regulaminu przez zawodnika – dyskwalifikacja.

Inne wykroczenia nie ujęte w wykazie kar – wg uznania sędziego.

 

 

 

 

 

Telefony alarmowe:

Jednolity Europejski Numer Alarmowy          112

 

Numery telefonów organizatora:

Komandor (Artur Byrski) – 506 175 857

Sędzia główny (Bogusław Porzuczek) – 888 898 101

Kierownik biura zawodów (Katarzyna Batek-Byrska) – 886 200 840

 

Wykaz szpitali w pobliżu trasy ultramaratonu:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Tel. 33 872 12 00

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Tel. 33 872 31 00

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

Tel. 18 263 30 00

 

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

Ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

Tel. 18 330 17 00

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Tel. 12 614 20 00

 

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

Ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów

Tel. 14 631 50 00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

Ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

Tel. 14 615 34 00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Ul. Szpitalna 2

32-400 Myślenice

Tel. 12 273 03 55

 

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Ul. Węgierska 21

38-300 Gorlice

Tel. 18 35 53 200

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Ul. Młyńska 10

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 443 88 77