Regulamin

REGULAMIN PONIKIEW TIME TRIAL 2023

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
  • Popularyzacja walorów krajobrazowych ziemi wadowickiej
 2. Nazwa
  • Indywidualna jazda na czas Ponikiew Time Trial
 3. Organizatorzy
  • Klub Sportowy Aquila Peleton Wadowice
 4. Termin i miejsce
  • 16.09.2023, godz. 14:30 Zbywaczówka, Czartak, Ponikiew
 5. Uczestnictwo
  • Zawody przeznaczone są dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu
   kondycyjnym.
   Warunkiem dopuszczenia do startu są: złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o
   zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wyrażenie zgody na wszystkie zawarte w nim punkty oraz
   uregulowanie opłaty startowej.
   Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
   Każdy z zawodników powinien ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku.
   Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody powstałe z ich
   winy.
   Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru szosowego,
   trekkingowego, lub mtb bez wspomagania napędu.
   Każdy uczestnik w trakcie jazdy porusza się w zapiętym na głowie kasku rowerowym.
   Każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, który obowiązkowo przymocowuje do kierownicy
   tak, aby był widoczny
 6. Kategorie
  • Mężczyźni OPEN
  • Kobiety OPEN
  • Kategoria wiekowa 50+
 7. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia przyjmowane do dnia 14.09.2023 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem peletonwadowice.pl/zapisy-ponikiew lub osobiście u organizatora w dniu zawodów.
 8. Opłaty
  • Opłata startowa wynosi 30,00 zł. Należy jej dokonać przelewem na nr konta :
   32 2030 0045 1130 0000 1611 5370 (odbiorca Artur Byrski)
   W tytule wpisujemy: Ponikiew Time Trial, oraz swoje imię i nazwisko
   Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów, opłata w wysokości 50,00 zł uiszczana jest w
   takim przypadku u organizatora.
   Opłata startowa jest bezzwrotna.
 9. Świadczenia
  • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: numer startowy, napój izotoniczny,
   pamiątkowy medal, puchary dla pierwszych trzech zawodników.
 10. Program zawodów
  • 11:30 – 14:00 Rejestracja zawodników, potwierdzanie zgłoszeń (Centrum Kultury na
   Zbywaczówce)
  • 13:45 Odprawa techniczna
  • 14:30 Start pierwszego zawodnika. (przy Restauracji Czartak)
  • 17:00 Zakończenie zawodów, wręczenie nagród
 11. Sposób przeprowadzenia zawodów.
  • Uczestnicy zawodów będą startować indywidualnie w odstępach 1 minutowych, wg numerów
   startowych.
   Zwycięzcą imprezy zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę zawodów
   Czartak-Ponikiew (6,5 km).
   Podczas trwania zawodów uczestnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym i zobowiązani
   są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
   Uczestnicy, którzy samodzielnie przerwą udział w zawodach zobowiązani są poinformować o tym
   fakcie organizatora.
   Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z
   zorganizowanej pomocy osób trzecich.
   Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych niż rower środków transportu.
 12. Kary
  • Za złamanie regulaminu imprezy, złamanie zasad fair play organizator może nałożyć na
   zawodnika karę czasową lub dyskwalifikację.
 13. Ochrona środowiska naturalnego.
  • Uczestnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
 14. Postanowienia końcowe.
  • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
  • Za wszelkie wypadki losowe organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 15. RODO
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji wydarzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”