Regulamin

REGULAMIN PONIKIEW TIME TRIAL

1 Cel zawodów.
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
Popularyzacja walorów krajobrazowych ziemi wadowickiej.
2 Nazwa .
Indywidualna jazda na czas.
3 Organizator.
Klub Kolarski PELETON Wadowice.
4 Termin i miejsce.
06.10.2018, godz. 15:00. Czartak, Ponikiew.
5 Uczestnictwo.
Zawody przeznaczone są dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
Warunkiem dopuszczenia do startu są: ukończone 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wyrażenie zgody na wszystkie zawarte w nim punkty oraz uregulowanie opłaty startowej.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Każdy z zawodników powinien ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody powstałe z ich winy.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru szosowego, trekingowego lub mtb bez wspomagania napędu.
Każdy uczestnik w trakcie jazdy porusza się w zapiętym na głowie kasku rowerowym.
Każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, który obowiązkowo przymocowuje do kierownicy tak, aby był widoczny.
6 Kategorie.
Zawody rozgrywane w formule OPEN – bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.
7 Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane do dnia 04.10.2018 drogą mailową ( kkpeletonw@onet.pl ), telefonicznie ( 888 595 676 ) lub osobiście u organizatora w dniu zawodów.
8 Opłaty.
Opłata startowa wynosi 10 zł. Należy ją dokonać przelewem na nr konta :
32203000451130000016115370
W tytule wpisujemy Imię nazwisko zawodnika. W razie zgłoszenia w dniu zawodów, opłata uiszczana jest u organizatora
Opłata startowa jest bezzwrotna.
9 Świadczenia.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: numer startowy, napój izotoniczny, pamiątkowy medal, puchary dla pierwszych trzech zawodników.
10 Program zawodów.
14:00 Rejestracja zawodników, potwierdzanie zgłoszeń, losowanie numerów startowych
14:45 Odprawa techniczna
15:00 Start pierwszego zawodnika.
16:00 Zakończenie zawodów.
11 Sposób przeprowadzenia zawodów.
Uczestnicy zawodów będą startować indywidualnie w odstępach 1 minuty wg numerów startowych.
Zwycięzcą imprezy zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę zawodów Czartak-Ponikiew (6,5 km).
Podczas trwania zawodów uczestnicy poruszają się w częściowo otwartym ruchu drogowym i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Częśc dróg i wyjazdó zabezpieczą strażacy, oraz organizatorzy. Jednak trzeba mieć na uwadze, możliwośc wyjazdu samochodów z leśnych dróg czy zabudowań.
Uczestnicy, którzy samodzielnie przerwą udział w zawodach zobowiązani są poinformować o tym fakcie organizatora.
Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych niż rower środków transportu.
12 Kary.
Za złamanie regulaminu imprezy, złamanie zasad fair play organizator może nałożyć na zawodnika karę czasową lub dyskwalifikację.
13 Ochrona środowiska naturalnego.
Uczestnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
14 Postanowienia końcowe.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Za wszelkie wypadki losowe organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15 RODO
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji wydarzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.